Thư chào chương trình ưu đãi đặc biệt của Công ty CP Chứng khoán An Bình đối với CBCNV EVN