Năm 2019: CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đạt mức sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay

Năm 2019, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức về áp lực duy trì độ khả dụng rất lớn đối với các tổ máy, ảnh hưởng của yếu tố khách quan đến hiệu suất các Tổ máy nhưng Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt mức sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Sản lượng vượt cao so với công suất thiết kế

7,6 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất của Công ty trong năm 2019, tương ứng sản lượng điện thương phẩm 6,9 tỷ kWh, tăng 8,6% so với năm 2018. Đây là mức sản lượng đạt được cao nhất từ khi Công ty đi vào hoạt động cho tới nay, vượt xa mức sản lượng theo thiết kế (7,2 tỷ kWh), đóng góp 20,19% sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2019;

Kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trong việc nâng cao hiệu suất, thời gian vận hành các tổ máy đạt hơn 7.200 giờ vận hành trong năm 2019, góp phần quan trọng cùng các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 1 đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cán mốc doanh thu vượt hơn 10 nghìn tỷ đồng

Năm 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 10.136 tỷ đồng, tăng 4,8% so với Kế hoạch đề ra. Thực hiện chủ đề năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, Công ty đã làm tốt công tác sản xuất và chào giá trên thị trường điện, luôn chú trọng bám sát diễn biến thị trường điện, diễn biến huy động của các hồ thủy điện, tình hình diễn biến của thời tiết, phương thức huy động trên hệ thống điện để chủ động, linh hoạt chào giá trên cơ sở độ khả dụng, tính sẵn sàng vận hành của các tổ máy.

 Với lợi nhuận đạt 773 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ lỗ lũy kế các năm trước và tạo tiền đề thực hiện mục tiêu chia cổ tức cho các cổ đông trong các năm tiếp theo.

Hiệu quả từ đổi mới công tác quản trị

Năm 2019, Công ty đã tăng cường đổi mới công tác quản trị, điều hành toàn diện trên mọi mặt: HĐQT, Ban Điều hành triển khai kế hoạch cụ thể, sâu sát để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty giao; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện các đề án kiểm soát suất tiêu hao than, đề án hiệu chỉnh nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các tổ máy; áp dụng triệt để văn phòng điện tử trong công tác quản lý, điều hành; làm tốt công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường vv… Nhờ đó, năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động SXKD có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước và đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Bước sang năm 2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh phấn đấu tiếp tục nâng cao độ khả dụng của các tổ máy, sẵn sàng trước yêu cầu huy động cao của hệ thống, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.


  • Nguyễn Thị Nga - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh