Công khai giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến đợt 3/2018

Căn cứ Điều 27 của Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quy chế), ban hành theo Quyết định số 155/QĐ-EVN ngày 30/08/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Để có cơ sở thực hiện hoạt động xét duyệt đơn đề nghị công nhận sáng kiến đợt 3 năm 2018, Tổng công ty phát điện 1 xin thông báo công bố công khai bảng tổng hợp các giải pháp kỹ thuật  (như đính kèm) 


  • Phạm Phương Thảo (VP)